บทความ

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการส่งออกสินค้า

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการส่งออกสินค้า

ผู้ประกอบการหญิงเช็กสินค้าก่อนทำการส่งออก

สำหรับคนที่ต้องการส่งของไปขายต่างประเทศ อาจมีความกังวลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก และอาจทำให้การค้าขายไม่ราบรื่นได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเราเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรมากขึ้นว่าคืออะไร รวมถึงมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง ก็จะช่วยให้การส่งของไปยังต่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งเราจะมาบอกให้ได้รู้กันในบทความนี้

พิธีการศุลกากรคืออะไร ?

พิธีการศุลกากร คือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการส่งสินค้าออกไปนอกประเทศ หรือนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ และ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร

 1. ขั้นตอนการผ่านพิธีการฯ เป็นขั้นตอนการเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ใบขนสินค้า และการบันทึก เพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Customs ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ก่อนทำการขนส่งสินค้าไปยังระบบขนส่งสินค้า
 2. ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า ซึ่งเป็นงานทางด้านปฏิบัติ อันได้แก่ การเปิดตรวจ สินค้า การควบคุมการบรรจุตู้สินค้า หรือการคุมส่งสินค้า เป็นต้น
  รูปแบบพิธีการทางศุลกากร

  1. พิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทางบก
  2. พิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทางเรือ
  3. พิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทางอากาศ

มือของผู้ประกอบการหญิงถือปากกาเตรียมเซ็นเอกสาร

 

4 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพิธีศุลกากรเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เมื่อได้รู้ถึงความหมายของพิธีการศุลกากรว่าคืออะไรกันไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ผู้ประกอบการควรต้องรู้เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำส่งออกสินค้า

สำหรับเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมในการจัดทำพิธีการทางศุลกากร เพื่อส่งออกสินค้ามีดังนี้

 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
 5. Booking Confirmation จาก Agent หรือ Freight Forwarder
 6. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

2. ระบบพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export)

ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export) ต้องจัดหาโปรแกรมการส่งข้อมูลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดการส่งออกสินค้าด้วยตนเอง หรือจ้างตัวแทนส่งออกของที่มีโปรแกรมการส่งข้อมูลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดการส่งออกสินค้าให้ โดยโปรแกรมการส่งข้อมูลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องผ่านการทดสอบจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอนุมัติให้เป็นผู้ส่งข้อมูลได้

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ

ปกติแล้วระบบพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export) จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ

 1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยใช้โปรแกรมการส่งข้อมูลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
 2. กรมศุลกากร ทำการตรวจสอบพิสูจน์การแสดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ผู้ส่งออกยื่นผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของกรม ในกรณีที่ข้อมูลไม่ปรากฏข้อผิดพลาดใด ๆ ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้าโดยเชื่อมต่อกับระบบ E-Payment (หากมีภาระภาษีอากร) ต่อจากนั้นระบบจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ส่งออกหรือตัวแทน
 3. ในกรณีที่ต้องมีการชำระภาษี สามารถทำได้ 3 วิธี คือ ชำระที่กรมศุลกากร ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และชำระที่ธนาคาร
 4. ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร

4. สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

การดำเนินตามขั้นตอนของพิธีการศุลกากร ในอีกแง่มุมหนึ่ง มีขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาต้นทุนในการผลิตและการส่งออกของผู้ประกอบการ โดยสามารถแบ่งสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายศุลกากร
  • การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน
  • เขตปลอดอากร (Freezone)
 2. สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
  • การชดเชยค่าภาษีอากร
  • เขตประกอบการเสรี (Free trade Zone)
  • การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ และกำลังมองหาบริษัทที่ให้บริการส่งของไปอเมริกาในราคาย่อมเยา และช่วยจัดการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรให้ด้วย เลือกใช้บริการกับ Karton Express เรามีทีมงานที่พร้อมดูแลด้านการดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างมืออาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทั้งบัญชีราคาสินค้า หรือบัญชีการบรรจุหีบห่อด้วยตนเอง รวมถึงไม่จำเป็นต้องเตรียมใบอนุญาตส่งออก เพราะเราพร้อมดำเนินการให้แบบ One Stop Service หมดกังวลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ทั้งยังสามารถเลือกผู้ให้บริการขนส่งได้อย่างหลากหลาย ส่งเร็ว ส่งไว ครบจบในที่เดียว ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของเรา หรือเข้ามาสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ @kartonexpress

ข้อมูลอ้างอิง :

 1. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 จาก https://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files//54920006/chapter2.pdf
 2. คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 จาก https://ecs-support.github.io/knowledge-center/customs-clearance/docs/export/export-guide/

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชวนผู้ประกอบการ ไปรู้จักกับกฎระเบียบ US FDA ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจส่งออกอาหารไปขายในอเมริกา ตอบให้ครบในบทความนี้อ่านต่อ
primal

6 days ago

บุกตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งความสำเร็จ ! ศึกษากฎหมายนำเข้าและขั้นตอนการส่งของไปอเมริกาให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นธุรกิจอ่านต่อ
primal

2 weeks ago

อยากเปิดธุรกิจ สนใจส่งของไปขายต่างประเทศ หรือนำเข้าสินค้ามาต่อยอด แต่ยังไม่รู้ว่าภาษีนำเข้าคืออะไร มีหลักในการคิดคำนวณอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!อ่านต่อ
Admin Karton

3 months ago

ตรวจสอบราคาค่า ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

ระบบจะแสดงราคาภายใน 5 วินาที

ประเทศปลายทาง

{{errors.country}}
{{errors.state}}
{{errors.city}}
{{errors.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

{{errors.total_value}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
{{$index+1}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
ขนส่งที่ให้บริการ
ระยะเวลาขนส่ง
จุดรับพัสดุ
เงื่อนไข
ค่าบริการ

ประเทศปลายทาง

{{getName}}

{{entry.state}}, {{entry.city}} , {{entry.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

มูลค่ารวม ฿ {{entry.total_value}}

 • {{item_sub.width}}x{{item_sub.depth}}x{{item_sub.length}} cm {{item_sub.weight}} kg
ขนส่งที่ให้บริการ ระยะเวลาขนส่ง จุดรับพัสดุ เงื่อนไข ค่าบริการ

{{courier.name}}

{{courier.company}}

{{courier.delivery.min}}-{{courier.delivery.max}} วัน {{service_option.label}}
{{service_condition.label}}
ดูเงื่อนไขทั้งหมด
฿ {{courier.price}}
{{service_rule.label}}